Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor - Tây Ban Nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SR - Tây Ban Nha (Spain)

 

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SR MP PLUS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo đồ vải dùng trong công nghiệp

Bộ điểu khiển vi xử lý MP PLUS

Các model: | SR-11 MP PLUS | SR-16 MP PLUS | SR-23 MP PLUS | SR-28 MP PLUS | SR-35 MP PLUS | SR-45 MP PLUS | SR-60 MP PLUS | SR-80 MP PLUS |

Công suất: | 10-12 kg | 15-18 kg | 21-26 kg | 25-31 kg | 30-37 kg | 41-50 kg | 55-67 kg | 68-82 kg |

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SR - Tây Ban Nha (Spain)

 

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SR và SR MP - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo đồ vải dùng trong công nghiệp

Các model: | SR-11 MP | SR-16 MP | SR-23 MP | SR-28 MP | SR-35 MP | SR-45 MP | SR-60 MP | SR-80 MP | (Bộ điều khiển vi xử lý MP)

Các model: | SR-11 | SR-16 | SR-23 | SR-28 | SR-35 | SR-45 | SR-60 | SR-80 | (Bộ điều khiển Analog)

Công suất: | 10-12 kg | 15-18 kg | 21-26 kg | 25-31 kg | 30-37 kg | 41-50 kg | 55-67 kg | 68-82 kg |

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SC - Tây Ban Nha (Spain)

 

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor SC - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải dùng trong công nghiệp

Bộ điều khiển Analog, dòng Economic Line

Các model: | SC-11 | SC-16 | SC-23 | SC-28 | SC-35 | 

Công suất: | 10-12 kg | 15-18 kg | 21-26 kg | 25-31 kg | 30-37 kg |

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor  Stack Dryer - Tây Ban Nha (Spain)

 

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor Stack Dryer - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải dùng trong công nghiệp (2 tầng)

Bộ điều khiển vi xử lý MP

Các model: | SR-2-11 MP | SR-2-16 MP |

Công suất: | 10-12 kg x 2 | 15-18 kg  x 2 |

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor Heat Pump - Tây Ban Nha (Spain)

 

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Fagor Heat Pump - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải dùng trong công nghiệp

Bộ điều khiển vi xử lý MP

Các model: | SR-11 MP HE | SR-16 MP HE | SR-23 MP HE |

Công suất: | 10-12 kg | 15-18 kg | 21-26 kg |

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -